Lees- en spellingsproblemen

Misschien heeft u wel eens gedacht dat uw kind mogelijk dyslexie zou kunnen hebben. Vanwege te hoge cito-scores komen veel kinderen niet in aanmerking voor een dyslexie-onderzoek. Maar is er dan ook geen mogelijkheid tot begeleiding? Juist wél, lees hieronder verder wat de logopedie hierin kan betekenen voor jouw kind. 

Als lezen en spellen moeilijk is kan dat voor veel andere problemen zorgen met schoolse taken. De logopedist kan deze problemen vroegtijdig signalen en de juiste begeleiding bieden. 

Als de taalvaardigheden van je kind niet voldoende zijn en je kind niet aan de voorwaarden voldoet voor het leren lezen en spellen, kan dit voor problemen zorgen. Vroegtijdige en effectieve hulp is heel belangrijk, daarnaast kan er eerder duidelijkheid gegeven worden over de hardnekkigheid van het probleem. De hardnekkigheid van lees- en spellingsproblemen is een belangrijk kenmerk van dyslexie. 

Wat kan de logopedist hierin betekenen?

De oorzaak van lees- en spellingsproblemen ligt vaak bij problemen binnen de taalontwikkeling, de fonologie (ons klanksysteem) of de auditieve vaardigheden. De logopedist is degene die deskundig is op deze gebieden en daarmee onderscheiden wij ons van andere beroepen. 

Binnen de behandeling wordt nauw samengewerkt en contact gehouden met school. We gaan samen kijken welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden om het lezen en spellen te ondersteunen. Daarnaast oefenen we het lezen en spellen middels een methode die aansluit bij het kind. 

Signalen en risicofactoren

  • In de familie komen lees- en spellingsproblemen of dyslexie voor
  • Je kind is lang slecht verstaanbaar geweest
  • Weinig interesse in lezen, schrijven en taal in algemene zin
  • Er is sprake van een trage verwerkingssnelheid van talige informatie
  • Er wordt thuis weinig voorgelezen 
  • Je kind heeft een zwak taalniveau 

Als leerkracht, maar ook als ouder kun je al vroeg signalen herkennen die zouden kunnen duiden op lees- en spellingsproblemen. Door het vroeg herkennen van deze signalen kan ook op tijd de juiste hulp geboden worden die de uiting van de problemen kan beperken.

De taalontwikkeling

Heb je vragen over de taalontwikkeling van je kind?

De spraakontwikkeling

Is je kind voor jou en/of zijn/haar omgeving moeilijk te verstaan?

Afwijkende mondgewoonten

Wat zijn afwijkende mondgewoonten?

Stotteren

Begeleiding nodig bij stotteren?